کلیدواژه‌ها = داستان کوتاه
دلتنگ پدر

دوره 1، شماره 1، دی 1402

10.22052/ljqs.2023.254041.1002

مصطفی باغ میرانی


مدعیان صف اول

دوره 1، شماره 1، دی 1402

10.22052/ljqs.2023.254025.1001

سعید علیزاده حسنکلو


سوت پایان

دوره 1، شماره 1، دی 1402

10.22052/ljqs.2024.254150.1009

دنیا اسکندرزاده


مستند مرگ

دوره 1، شماره 1، دی 1402

10.22052/ljqs.2024.254180.1036

پوریا اسکندرزاده


قصۀ بابا

دوره 1، شماره 1، دی 1402

10.22052/ljqs.2024.254151.1010

دنیا اسکندرزاده


شهید غیرت

دوره 1، شماره 1، دی 1402

10.22052/ljqs.2024.254172.1030

پوریا اسکندرزاده