اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار آثار ادبی ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار آثار ادبی ارسالی
تعداد اثر ادبی 46
تعداد پذیرش 25
تعداد عدم پذیرش 0

آثار ادبی منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد آثار ادبی 43
تعداد مشاهده اثر ادبی 327
تعداد دریافت فایل اثر ادبی 300
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 3 روز
متوسط زمان داوری روز
متوسط زمان پذیرش 4 روز
متوسط زمان عدم پذیرش روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 17 روز
درصد پذیرش 54 %