اعضای گروه دبیران

دبیر اجرایی

فاطمه محمدی

دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه فرهنگیان کاشان

mohamadi187gmail.com