طعم گس تنهایی

نوع اثر ادبی : متن ادبی

نویسنده

نویسنده

خلاصه اثر ادبی

متن ادبی دربارۀ دردل های همسر و مادران شهدا و گله آنها از مردم

کلیدواژه‌ها