به جز من

نوع اثر ادبی : متن ادبی

نویسنده

نویسنده

1022052/ljqs.2024.254166.1024

خلاصه اثر ادبی

درباره واگویه های همسر یک شهید پس از شهادت ایشان

کلیدواژه‌هاآثار ادبی آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 17 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 04 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 20 دی 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 20 دی 1402
  • تاریخ انتشار: 20 دی 1402