مسافر سرزمین نور

نوع اثر ادبی : خاطره

نویسنده

نویسنده

1022052/ljqs.2024.254162.1020

خلاصه اثر ادبی

درباره سفر نویسنده به سرزمین نور به عنوان مهمان یک جشنوارۀ ادبی

کلیدواژه‌هاآثار ادبی آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 17 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 04 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 20 دی 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 20 دی 1402
  • تاریخ انتشار: 20 دی 1402