قطره ای شبیه دریا

نوع اثر ادبی : خاطره

نویسنده

دانشجو

1022052/ljqs.2024.254152.1011

خلاصه اثر ادبی

خاطره درباره رفتار شهدا و الگو پذیری دهۀ هشتادی ها از آنها

کلیدواژه‌هاآثار ادبی آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 17 دی 1402
  • تاریخ بازنگری: 04 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 20 دی 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 20 دی 1402
  • تاریخ انتشار: 20 دی 1402